Onze domeinen

Nautisch: aanvaringen, strandingen, sleepbootassistentie, berging, prestaties van het schip

Scheepstechnisch: averijen, stabiliteit (kapseizen, zinken), omvang van de schade en de (kosten van) herstellingen, brandstof gerelateerde problemen (kwantiteit, (schade ten gevolge van) kwaliteit), (arbeids)ongevallen

Goederen: behandeling, stuwage, opslag en zorg voor alle soorten goederen, vast en vloeibaar, conformiteit van goederen aan specificaties, documentaire disputen                  

Havengebonden activiteiten: stuwadoorsarbeid en (arbeids)ongevallen, ook bij voor- en natransport

Economisch: oorzaken en omstandigheden van disputen onder bevrachtingscontracten, het voeren van sekwester over schepen en goederen

De Nautische Commissie is, zoals de maritieme industrie, 24/7/365 beschikbaar en het onderzoek wordt wereldwijd gevoerd.

De Rechtbanken die beroep op ons doen zijn de Ondernemingsrechtbank, eerste Aanleg, Hof van Beroep, Parket.

 

De geschiedenis van de Nautische Commissie

Begint in 1802 na de Franse decreten van 1779 en 1791 die bepalen dat bij aankomst of vertrek van een schip, de zeewaardigheid of de oorzaak van averij moet worden gecontroleerd, en de oprichting van een Rechtbank van Koophandel te Antwerpen onder Napoleon Bonaparte.

Vandaag is de hoofdactiviteit van de leden van de “Nautische Commissie” het voeren van een onafhankelijk, objectief en neutraal deskundigenonderzoek naar oorzaken en omstandigheden in nautische en maritieme incidenten, in opdracht van de Belgische rechtbanken.

De onafhankelijkheid van de leden is statutair bepaald en dit is waarschijnlijk uniek in de wereld.

Nautische incidenten betreffen ongevallen die mogelijk het gevolg zijn van navigatie of technisch falen, het niet naleven van reglementen of onvoldoende handelen volgens goed zeemanschap, tevens het opvolgen van noodzakelijke herstellingen.

Maritieme incidenten betreffen ongevallen in de haven en schadegevallen bij alle soorten goederen als gevolg van het maritiem avontuur, inclusief voor- en natransport en opslag, of documentaire geschillen hierover.

De schadeomvang is meestal aanzienlijk en de oorzaak complex, en het begroten van de schade maakt (vaak) deel uit van de opdracht.

Ook wordt het sekwester gevoerd over vaartuigen, scheepsladingen, documenten, en wordt advies verleend aan overheden. Alle leden van de “Nautische Commissie bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen” zijn kapitein ter lange omvaart en voormalig gezagvoerder van koopvaardijschepen. Ze zijn allen werkende vennoten van de coöperatieve vennootschap die in 1991 werd opgericht in opvolging van het oude samenwerkingsverband.

Ze kunnen bogen op hun veelzijdige ervaring, waarbij in overleg met partijen ook nog beroep kan gedaan worden op domeinspecialisten.